Kategorie

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Przenieś do...

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 25 GRUDNIA 2014 ROKU 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i może zostać wykorzystany przez Konsumenta.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi gdy: a. Towar jest rzeczą nieprefabrykowana, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. Towar jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia, c. Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać poprzez: a. odesłanie Towaru na adres: Firma Handlowo Usługowa RIZ-CH.B Piotr Kozynacki 31-358 Kraków Jasnogórska 19. osobiste przekazanie Towaru w biurze Sprzedawcy
  4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
  7. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.
  8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy: a. w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego, b. w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, c. w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
  10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §9 ust. 9 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu pełnych i prawidłowych danych od Konsumenta.