Kategorie

Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym efugi.pl obowiązujący do 24.12.2014r.

Sklep internetowy działający pod adresem efugi.pl (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności: chemii budowlanej.

Sklep prowadzony jest przez Firme Handlowo Usługowa RIZ-CH.B. Piotr Kozynacki z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 19, posiadającej nr NIP 944-198-04-46 i regon 852486431;

Numer rachunku bankowego WBK Bank Zachodnii 21 1090 1665 0000 0001 0706 5138

Kontakt ze Sklepem:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@efugi.pl;
 • telefonicznie: 12-622-71-95,
 • pisemnie na adres: 31-358 Kraków Jasnogórska 19.

Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zakupu w sklepie może dokonać każdy pełnoletni internauta. Internauci w wieku poniżej 13 lat mogą korzystać ze Sklepu za zgodą opiekunów prawnych. Korzystanie ze sklepu oraz zamówionych towarów wymaga powszechnie dostępnego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych oraz plików w formacie pdf lub w innych formatach, w których udostępniane są pliki.
 2. W celu nabycia określonych Towarów dostępnych w Sklepie Kupujący powinien dodać wybrane pozycje do koszyka lub wybrać inną dostępną ścieżkę zakupu. Przed finalizacją transakcji Kupujący ma możliwość potwierdzenia treści zamówienia – ilości i ceny zamawianych produktów, sposobów i kosztów dostawy oraz sposobu i kosztów płatności. Zawarcie umowy następuje po potwierdzeniu zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  a) wyboru zamawianych towarów,
  b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  c) wyboru sposobu płatności.
 4. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail specyfikację złożonego zamówienia. Specyfikacja ta stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części (ze strony sklepu), Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za to zamówienie, Sklep zwróci wpłacone pieniądze (w zależności od decyzji Klienta – w całości lub w części dotyczącej niedostępnego Towaru).
 6. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w terminie 14 dni od daty jego złożenia, Sklep może anulować to zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

Zasady sprzedaży plików elektronicznych

 1. Realizacja zamówienia zawierającego plik elektroniczny rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności lub po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Każdy plik elektroniczny sprzedawany za pośrednictwem Sklepu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym dany plik, poprzez umieszczenie w nim w sposób widoczny, danych identyfikujących Klienta, będącego nabywcą takiego pliku i udostępniany Klientowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Klient nabywający plik elektroniczny wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia pliku tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych o osobie Klienta, a jedynie służy identyfikacji go przez administratora i samej transakcji.
 3. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty:
  a) przelew elektroniczny,
  b) karta kredytowa/płatnicza,
  c) przelew tradycyjny.
 4. d) gotówka przy przesyłece pobraniowej
 5. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 24 godzin, Sklep prześle Klientowi na adres e-mail informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Pobranie pliku elektronicznego wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku.
 6. Faktura potwierdzająca zakup pliku elektronicznego zostanie przesłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w ciągu 7 dni od daty zakupu. Na życzenie Klienta Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
 7. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy), pod warunkiem, że nie nastąpiło pobranie pliku elektronicznego. W takim wypadku Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków.
 8. Zakup upoważnia do korzystania z pliku elektronicznego przez Klienta, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
 9. Każdy nabywający plik elektroniczny zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Sklepu albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Sklep może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy pliku elektronicznego, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza pliku.
 10. Wszelkie pliki elektroniczne udostępniane na łamach Sklepu - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli pobrany plik jest uszkodzony.
 12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

Ceny towarów i koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  a) podawane są w złotych polskich,
  b) zawierają podatek VAT,
  c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 3. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówionych towarów proporcjonalnie do ich ciężaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji Koszty dostawy

Czas realizacji zamówienia

 1. Czas przygotowania zamówienia i przekazania go do wybranego przewoźnika realizującego dostawę to 2 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia przez Klienta (w przypadku płatności przy odbiorze) lub otrzymania płatności.
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  a) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
  b) odebrane osobiście.
 3. Wysyłka towarów poza terytorium Polski realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski, Klient może wybrać następujące formy płatności:
  a) płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  b) przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności lub otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia płatności.
 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia płatności.

Reklamacje

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 2. Towary w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 4. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ( paczka ekonomiczna ), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Prawo odstąpienia od umowy

 

Przenieś do...

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA UMÓW ZAWARTYCH PO DNIU 25 GRUDNIA 2014 ROKU 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i może zostać wykorzystany przez Konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi gdy: a. Towar jest rzeczą nieprefabrykowana, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b. Towar jest rzeczą ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia, c. Towar jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrotu można dokonać poprzez: a. odesłanie Towaru na adres: Firma Handlowo Usługowa RIZ-CH.B Piotr Kozynacki 31-358 Kraków Jasnogórska 19. osobiste przekazanie Towaru w biurze Sprzedawcy
 4. Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym Cenę Towaru oraz Koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).
 7. Koszt zwrotu Towaru, stanowiące następstwo odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, ponosi Konsument.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym Ceny Towaru oraz Kosztu Dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sposób zwrotu płatności przez Sprzedawcę uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy: a. w przypadku dokonania przelewu na Rachunek Bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta, po uprzednim wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego, b. w przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze osobistym, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, c. w przypadku zapłaty gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Konsumenta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Konsumentem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Konsumenta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Konsumenta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §9 ust. 9 Regulaminu, Konsument nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Konsumenta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu pełnych i prawidłowych danych od Konsumenta.

Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu efugi.pl  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Handlowo Usługową RIZ-CH.B Piotr Kozynacki
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony efugi.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony efugi.pl
  c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.